Política de Privacitat

El Teatre Plaza Castelldefels pertany a l’ AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, i compleix la Llei 34/ 2002, d’ 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

Informació general de la Web https://teatreplaza.org/

 • Titular: AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
 • Adreça: Plaça de l’Església, 1, 08860 Castelldefels – Barcelona -España.
 • Contacte: ajuntament@castelldefels.org
 • Telèfon: +34 936 651 150
 • Fax: +34 936 657 714
 • Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
 • Codi: 0805690004
 • CIF: P0805500F

Política de dades

Continguts

El Teatre Plaza posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el Web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, ni d’omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc Web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

El Teatre Plaza no es fa responsable de les informacions i opinions que s’emetin a través del lloc Web, ni de qualsevol altre lloc al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços (links). 

Condicions d’ús i funcionament del lloc Web

Qui utilitzi aquesta pàgina Web te la condició d’usuari (en endavant l’Usuari) i això implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc el Teatre Plaza pot ser visitat lliurement pels usuaris.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers.

Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d’aquest lloc Web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l’Usuari. El Teatre Plaza queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat contingudes en aquest lloc Web i de les opinions que hi expressin els usuaris.

El Teatre Plaza presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast perquè aquesta prestació sigui satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de la falta de disponibilitat del lloc Web. En tot cas durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

Drets de la propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc Web (textos, dissenys, gràfics, imatges …) són de titularitat del Teatre Plaza , el qual es reserva tots els drets, i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Seran igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

S’autoritza l’ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament l’ús o la reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa del Teatre Plaza.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc Web en una finestra que no pertanyi al  Teatre Plaza , per mitjà de “framing”.
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de el Teatre Plaza , mitjançant “in line linking”.
 • L’extracció d’elements del lloc Web causant perjudici del Teatre Plaza, d’acord amb les disposicions vigents.
 • Les marques o els signes distintius, logotips i, en general, els símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc Web del Teatre Plaza són propietat de l’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web, incloent-hi el Web del Teatre Plaza.

Política de privacitat de dades

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Castelldefels, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades al Teatre Plaza per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament, perquè es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits municipals
Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment.

Subscripcions
Es remetrà informació dels serveis i activitats del Teatre Plaza. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats
Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana
Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments
Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de les competències del Teatre Plaza  i de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Període de conservació
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Drets dels afectats
En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

 • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
 • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
 • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per a exercir qualsevol d’aquests drets podeu remetre un escrit al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Castelldefels a la següent adreça: Plaça de l’Església nº1, 08860 Castelldefels (Barcelona) o per correu electrònic a: dpd@castelldefels.org

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Castelldefels, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de a la següent adreça: Plaça de l’Església, 1, 08860 Castelldefels, Barcelona, o per correu electrònic a: dpd@castelldefels.org


Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament i/ el Teatre Plaza  han incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS i el Teatre Plaza  internament compleixen les mesures de seguretat de protecció de Dades de Caràcter Personal que estableix la legislació vigent, i ha adoptat les mesures raonablement exigibles d’acord amb els coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades, ja sia d’acció humana o del medi físic, per evitar-ne pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda.

Suggeriments

Esperem que la informació d’aquest lloc Web us sigui útil i us agrairem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens vulgueu fer, que ens podeu fer arribar través de l’adreça de teatre.plaza@castelldefels.org